dachengquan (yiquan)

taijiquan

jisei-budo/shaolin-mon

karate-jutsu