dachengquan (yiquan)

taijiquan

shaolin-mon / jiseidô

karate-jutsu