dachengquan (yiquan)

taijiquan

karate-jutsu

jisei-budô/shaolin-mon